2

Blog & varia

Dienstverlening van dierenartsenpraktijk SocVet tijdens Gentse feesten 2015:

zoals eerder aangekondigd, er zal geen huisbezoeken mogelijk zijn voor de bewoners van zone van Gentse feesten.

https://www.facebook.com/Dapsocvet

————————————————————————————————————

Diergeneeskundige handelingen zijn niet onderworpen aan een vaste tarief voor iedere diersoort en iedere handeling. bovendien wordt er meestal medicijnen gebruikt of meegegeven aan de verantwoordelijke van het dier.

– vraag steeds raming van de kosten. bij de meeste gevallen en zeker bij operaties, de dierenarts zal u een raming en schatting van de kosten meedelen.

Tarieven:

voor bepaalde diersoorten en bepaalde doelgroepen kunnen de tarieven afwijken van standaard bedragen, U krijgt dan korting enkel als uw dier of uzelf onder bepaalde doelgroepen valt.  voor alle behandelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd. op elke tarief berekening worden medicijnen en elke interventie apart berekend.
voor de mensen die OCMW dossier hebben, of door schuldbemiddelaar ondersteund worden, dient u onze correspondentie doorgeven en hen vragen om met ons contact op te nemen ten einde we op voorhand een dossier kunnen maken.

Raadpleeg altijd onze algemene voorwaarden, bij operatie krijgt u een formulier waarin raming van de kosten aangeduid is.

vanuit onze ALGEMENE VOORWAARDEN
5.16.  BETAALVOORWAARDEN
5.6.1. Onze fakturen zijn kontant betaalbaar.
5.6.2. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest verschuldigd zijn op het faktuurbedrag a rato van 1,0% per maand vertraging en dit zonder enige aanmaning.
5.6.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal tevens het faktuurbedrag, vermeerderd worden met een schadevergoeding gelijk aan 12% van het faktuurbedrag met een minimum van 75,- € en een maximum van 1860 euro.
5.6.4. Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling ener faktuur de werkzaamheden stop te zetten.  De stopzetting der werkzaamheden geldt alsdan als ingebrekestelling. Tegen de stopzetting zal de klant geen verhaal kunnen uitoefenen.
5.6.5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Rechtsgebied Gent bevoegd.
5.6.6. Onze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.